top of page

Wet kinderopvang

 

Kinderopvang helpt ouders om werk en zorg te combineren. Als ouder kunt u daarom vaak een deel van de kosten van kinderopvang van de Belastingdienst terugkrijgen. Het kindercentrum dient dan wel te voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang. Kinderopvang moet bijdragen aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. In de Wet Kinderopvang staan de kwaliteitseisen voor kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen.

 

Kwaliteitseisen kinderopvang

Kinderopvang moet voldoen aan kwaliteitseisen op het gebied van:

groepsgrootte en het aantal kinderen per leid(st)er (hiervoor bestaat een online rekentool);

opleiding en deskundigheid van het personeel;

veiligheid en gezondheid van de kinderen;

huisvesting en inrichting;

pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling);

betrokkenheid en inspraak van de ouders;

omgangstaal (in principe Nederlands);

afhandeling klachten;

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvang en de handhaving daarvan. De GGD houdt toezicht. Jaarlijks worden de locaties van kindercentrum Molukkertjes geïnspecteerd door de GGD. De uitkomsten van deze inspectie worden verzameld in een inspectierapport. De inspectie rapporten kunt u vinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 

 

Beroepskracht kind- ratio

De beroepskracht-kind–ratio geeft de verhouding tussen het aantal Pedagogisch Medewerkers en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen. Hierbij zijn wettelijke kaders afgesproken in de CAO en in de Wet Kinderopvang.

Wij hanteren deze kaders.

 

De beroepskracht-kind-ratio:

o 1 Pedagogisch Medewerker per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;

o 1 Pedagogisch Medewerker per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;

o 1 Pedagogisch Medewerker per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;

o 1 Pedagogisch Medewerker per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.

 

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één stamgroep wordt het rekenkundig gemiddelde berekend.Gemiddeld heeft een baby/dreumesgroep 2 beroepskrachten op 9 kinderen of 3 beroepskrachtenop 12 kinderen. Een peutergroep heeft gemiddeld 2 beroepskrachten en 14 kinderen. Wanneer een kind komt wennen op de groep dan mag afgeweken worden van de beroepskracht- kind-ratio (per 1 januari 2013). Voor het wennen op de groepen is een apart wenbeleid opgesteld.

 

In overleg met de branche kinderopvang is er een rekentool ontwikkeld waarmee uitgerekend kan worden hoeveel beroepskrachten nodig zijn bij verschillende samenstellingen van leeftijden. De rekentool gaat vanaf 1 januari 2013 ook gebruikt worden door de GGD zodat er geen discussies meer kunnen ontstaan over de samenstelling van de groep en het aantal benodigde medewerkers. Meer informatie over de rekentool kunt u hier vinden op de site van de Overheid.

 

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

Alle kinderopvangcentra moeten geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Als een kinderopvangcentrum niet geregistreerd is en dus geen vergunning heeft, kan de gemeente een boete opleggen.

 

Maatregelen kwaliteit kinderopvang

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) neemt maatregelen om de veiligheid en de kwaliteit in de kinderopvang te vergroten:

 

Continue screening

Sinds 1 maart 2013 worden medewerkers in de kinderopvang continu gecontroleerd op strafbare feiten.

 

Nieuwe VOG medewerkers 

Vanaf 1 juli 2013 moeten medewerkers in de kinderopvang een nieuweVerklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Dit is om te voorkomen dat er mensen in kindercentra werken die na hun aanstelling strafbare feiten hebben gepleegd.

 

Wettelijke meldplicht

Voor iedere professional in de kinderopvang geldt er een wettelijke meldplicht. Ze moeten mishandeling en misbruik melden bij hun werkgever of vertrouwenspersoon.

 

Centraal register

Vanaf 2016 is er een centraal register waarin iedereen is opgenomen die in de kinderopvang werkt. Dus ook stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers. Deze regels staan in de Wijzigingswet kinderopvang 2013.

 

 

bottom of page