top of page

Pedagogische visie

 

 

 

Ons pedagogisch beleid is gebaseerd op de opvoedingsdoelen die in de Wet kinderopvang gesteld zijn:

Emotionele veiligheid

 

Wij bieden kinderen veiligheid. Als een kind zich emotioneel veilig voelt, kan het zich optimaal ontwikkelen. De pedagogisch werkers hebben wat wij noemen een ‘sensitieve’ houding: zij kijken goed naar elk kind en spelen in op zijn signalen. Om dit te kunnen, maken zij echt contact, ze zijn oprecht geïnteresseerd, spelen in op behoefte van het kind, zijn interesse en ontwikkelingsniveau. Wij bieden de kinderen ook emotionele veiligheid door een vast team van pedagogisch werkers, een herkenbaar dagritme en door het werken in kleine groepjes. Ook de aanwezigheid van bekende groepsgenootjes is een belangrijke factor voor het gevoel van veiligheid.

Ontwikkelen van persoonlijke competenties

 

Bij jonge kinderen zijn spel en de drang om te ontdekken de belangrijkste middelen om greep te krijgen op hun omgeving. Wij bevorderen dit doordat ons speelgoed- en activiteitenaanbod aansluit bij het ontwikkelingsniveau en de interesse van de kinderen en bij de verschillende ontwikkelingsgebieden. Ook zorgen wij voor een overzichtelijke inrichting van de binnen- en buitenruimtes.

Ontwikkelen van sociale competenties

 

Sociale competenties zijn bijvoorbeeld het zich kunnen verplaatsen in een ander, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen. Wij stimuleren deze vaardigheden door kinderen een vertrouwde groep te bieden en het contact tussen de kinderen onderling te bevorderen.

Eigen maken van waarden en normen

 

Het gedrag en de houding van de pedagogisch werkers spelen een cruciale rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. Door hun reacties ervaren de kinderen de grenzen van goed en slecht, van ‘anders’, van mogen en moeten. Wij bieden gelegenheid tot het eigen maken van waarden en normen door kinderen keuzevrijheid te bieden, door activiteiten te stimuleren in plaats van deze op te leggen, door belevenissen en ervaringen te benoemen en door omgangsvormen aan te leren op individueel niveau.

Meer weten?

 

U kunt ons pedagogisch beleid rustig inlezen op de locatie.

bottom of page