top of page

Huisregels

 

Pedagogische beleidsplan

Kindercentrum Molukkertjes heeft een pedagogisch beleid waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. We werken volgens een pedagogisch beleid, gebaseerd op de ideeën van verschillende pedagogen en diverse pedagogische theorieën. De kwaliteit wordt gewaarborgd door de beroepskrachten, de leidinggevende houdt toezicht op de naleving hiervan. Het beleidsplan is ten alle tijden in te lezen door de ouders.

 

Visie

Uw kind wordt gezien en geprikkeld en is net als ieder ander kind uniek. Kindercentrum Molukkertjes accepteert daarom ook ieder kind zoals het is met zijn of haar gedrag, ontwikkelingsmogelijkheden en kwaliteiten. Bij ons staat de eigenheid van uw kind in het middelpunt van de belangstelling. De beroepskrachten stimuleren de interactie (communicatie over en weer) tussen de kinderen en wel zodanig dat ieder kind sociaal, weerbaar en zelfstandig wordt. Daarbij wordt goed in de gaten gehouden dat ieder kind het evenwicht vindt tussen groepslid en individu zijn.

 

Landelijk Register Kinderopvang

Kindercentrum Molukkertjes besteedt voortdurend en systematisch aandacht aan kwaliteit. Dit doen we volgens de richtlijnen en wettelijke eisen van de overheid. Kindercentrum Molukkertjes staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRKP). De regels binnen de kinderopvang worden bepaald door algemene wettelijke kaders zoals: De Wet Kinderopvang, bouwbesluiten, algemene arbo normen, andere wettelijke richtlijnen en beleidsregels. De controlerende taak van de GGD is gebaseerd op landelijk gelijk geldende regels.

Alle dagen geopend

Kindercentrum Molukkertjes is 260 dagen in het jaar geopend met uitzondering van de nationale feestdagen, de weekenden en één studiedag per jaar. Kindercentrum Molukkertjes kent geen zomersluiting. Tussen kerst en oud op nieuw zijn gesloten (dit zijn drie dagen).

 

Openingstijden

Kindercentrum Molukkertjes is geopend van 07:30 – 18:30 uur. U kunt uw kind brengen voor 09:30 en halen vanaf 16:00 uur.

 

Ruildagen

U kunt bij Kindercentrum Molukkertjes ongelimiteerd ruilen van dag Als de groepsbezetting dit toe laat. Ruildagen dienen in dezelfde week plaats te vinden. Aanvraag voor ruildagen kunnen via de mail worden aangvraagd administratie@molukkertjes.nl.

 

Gedenkingsdagen/ Nationale feestdagen kunnen niet omrgeruild worden.

 

Minimale afname

Inschrijven bij Kindercentrum Molukkertjes is mogelijk bij een afname vanaf een halve opvangdag.

 

Vier- ogenprincipe maatregel binnen Kindercentrum Molukkertjes

Naar aanleiding van een zedenzaak in Amsterdam heeft de commissie Gunning in haar rapport de term het vier - ogenprincipe geïntroduceerd. Het vier - ogenprincipe betekent dat altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren, uitgaande van onderstaande vertrekpunten. Het vier- ogenprincipe is voor convenantpartijen de basis voor veiligheid in de kinderopvang. Kindercentrum Molukkertjes dient bij de invulling van het vier - ogenprincipe rekening te houden met de voorspelbaarheid, mogelijkheid en frequentie waarin een beroepskrachten alleen op de groepen of in het kindercentrum is. Het gebouw waar Kindercentrum Molukkertjes gevestigd is bestaat uit ramen, ook tussen de groepen door is het transparant en overzichtelijk, doormiddel van deuren die de groepen met elkaar verbinden. Hierdoor blijven en kunnen de beroepskrachten elkaar gehele dag door zien. Ook lopen regelmatig de beroepskrachten onverwachts bij elkaar binnen en heen en weer op de groepen. De deuren staan gedurende de gehele dag open zodat de beroepskrachten elkaar kunnen horen.

 

Slaapruimte

In de slaapruimtes van de kinderen wordt toezicht gehouden door verschillende beroepskrachten, zonder dat de rust verstoord wordt. Om de tien minuten controleren de beroepskrachten bij de slapende kinderen.

 

Verschoon ruimtes

De verschoonruimtes van alle kinderdagverblijf groepen zijn volledig transparant, hierdoor hebben alle beroepskrachten het volledige overzicht over elkaar en de kinderen. De beroepskrachten en de kinderen horen en zien elkaar voordurend tijdens het verschonen. 

 

BOL Stagiaires

BOL Stagiaires staan nooit alleen op de groep. Op basis van hun beoordelingen en hun stageduur (bijv. 2e en 3e jaars) kunnen we besluiten om hen incidenteel in te zetten voor calamiteiten.

NB: Stagiaires mogen nooit alleen met de kinderen op een uitstapje gaan of een boodschapje halen. Ook mogen zij nooit zonder toezicht van de beroepskrachten kinderen naar bed brengen of verschonen. Doormiddel van de maatregelen nemen wij het vier- ogen principe in acht binnen ons kindercentrum.

 

Drie - uursregeling

Bij aangesloten openstelling van tien uur of meer per dag kan er maximaal drie uur per dag worden afgeweken van de vereiste BKR. Daarbij wordt minimaal de helft van de vereiste BKR ingezet. Op de BSO mag er maximaal een half uur per dag worden afgeweken als er minder dan tien uur aaneengesloten opvang wordt aangeboden.

 

Dagritme kinderdagverblijf

We hanteren op iedere groep een duidelijk dagritme, zodat kinderen weten waar zij aan toe zijn. Een herkenbare dagindeling met afwisseling in gezamenlijke momenten en terugkerende rituelen, zoals een liedje zingen voor het eten, zorgt voor regelmaat en veiligheid voor de kinderen. De dag biedt een afwisseling tussen rust en activiteiten, tussen mogelijkheden voor samenspel en je even terugtrekken uit de groep.

Baby’s volgen zoveel mogelijk hun eigen ritme van eten en slapen. Ook voor de oudere kinderen wordt de dagindeling flexibel gehanteerd, er wordt rekening gehouden met individuele behoeften en bijzondere omstandigheden.De kinderen worden ’s ochtends opgevangen door de pedagogisch werker waarna de overdracht van de ouders volgt. Na het uitzwaaien van de ouders gaat het kind spelen tot het moment waarop de groep aan tafel gaat. Tijdens het tafelmoment is er ook ruimte om te kletsen, samen te zingen of een verhaaltje voor te lezen. Na het tafelmoment gaan de kinderennaar de wc of worden zij verschoond. De kinderen die twee keer slapen gaan nu naar bed, de anderen gaan een activiteit doen, binnen of buiten. Na de lunch gaan de oudere kinderen die nog slapen naar bed, de kinderen die wakker blijven mogen spelen op de verticale groep of doen een activiteit. Na het slapen wordt er verschoond en weer wat gegeten, daarna gaan de kinderen weer spelen. Aan het eind van de dag wordt een rustige activiteit aangeboden, zodat er ruimte is voor de overdracht naar de ouders.

 

 

Daginvulling tijdens schoolweken

Tijdens de schoolweken worden de kinderen door de medewerkers van school gehaald. Wanneer zij op de bso arriveren, krijgen zij de gelegenheid om aan tafel hun verhaal te doen over hun schooldag of andere onderwerpen die ze bezighouden. Er volgt dan een tafelmoment, waarbij de kinderen een broodje eten en een limonade drinken. Als alle kinderen rustig hebben gegeten en gedronken, gaan de deuren van de basisgroepen open en zijn alle ruimtes toegankelijk voor alle kinderen om in te spelen of kunnen de kinderen iets voor zichzelf doen zoals tekenen, kleuren een puzzel of een spelletje. We hebben hiervoor gekozen omdat we zo het kind vrijheid kunnen bieden in keuzemogelijkheden betreft waar ze spelen, met wie en met welke materialen. We werken kindgericht en spelen in op de behoefte van de kinderen op dat moment. Ons activiteitenaanbod verschilt dus per dag. Dit hangt af van waar de kinderen op dat moment zin in hebben, waar ze mee bezig zijn of wat er speelt in de groep. We stimuleren kinderen om aan activiteiten mee te doen, maar dwingen hen niet. Wij organiseren activiteiten zoals sportieve spelletjes, samen muziek maken, knutselen, koken, samen een dansact bedenken. Kiezen kinderen voor vrij spel dan maken we duidelijke afspraken over het spelen en het opruimen. We stimuleren het buitenspelen en bieden in onze buitenruimte (en daarbuiten) ook gerichte activiteiten aan, zoals een kringspelletje.Als de kinderen opgehaald worden, nemen we de tijd om even met de ouders te praten en zorgen we voor een rustige sfeer op de bso.

 

Daginvulling tijdens vakantie en op schoolvrije dagen

In de vakanties en op schoolvrije dagen zijn we de hele dag open en worden de kinderen door hun ouders gebracht. Op deze dagen wordt er door alle kinderen geluncht op de bso en is er meer ruimte voor een uitstapje of uitgebreider programma. Vooraf maken we een programma met daarin verschillende activiteiten voor de kinderen. Vaak wordt er ook met de kinderen gebrainstormd over wat zij een leuke activiteit zouden vinden en hoe ze daar invulling aan zouden willen geven.Aan het begin van de dag vertellen wij de kinderen wat de planning is en vragen we ze of ze zelf nog ideeën hebben. We gaan er ook op uit, bijvoorbeeld naar de dierentuin, naar een voorstelling of naar de bioscoop.

 

 

Kinderopvang vindt plaats in stamgroepen. De grootte van een groep is afhankelijk van de leeftijdsopbouw. Een stamgroep is een vaste groep met een eigen groepsruimte. Een kind maakt gedurende de week van niet meer dan twee verschillende groepsruimte gebruik. Bij activiteiten kunnen de kinderen de stamgroep verlaten. De maximale omvang van de stamgroep wordt dan tijdelijk losgelaten. Het aantal aanwezige kinderen en de leeftijden van de aanwezige kinderen bepaalt het aantal pedagogisch werkers per groep. Afhankelijk van het aantal kinderen bestaat het team van de groep dus uit een variërend aantal vaste pedagogisch werkers. Als er in verband met het aantal kinderen slechts één pedagogisch werker wordt ingezet (aan het begin of einde van de dag), is er altijd een tweede volwassene op de locatie aanwezig. De ouder/verzorger geven hiervoor vooraf schriftelijke toestemming. Tijdens het intake gesprek wordt dit onderdeel nogmaals besproken en levert de ouders/verzorgers het toestemmingsformulier in dat voorzien is van een handtekening. De reden dat bepaald is dat vooraf toestemming gegeven moet worden, is dat voor de ouders/verzorgers vooraf duidelijk moet zijn wat de situatie is en hoelang deze zal duren.

 

Voorbeelden groepen samenvoegen:

  • In het geval van incidentele afname van extra opvang kan die periode slechts een dag of dagdeel zijn

  • In het geval van structurele afname van extra opvang is, de lengte van die periode is afhankelijk van de afspraak tussen de leidinggevende en de ouder hierover.

  • Wanneer kinderen gaan wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen

  • Indien slechts 1 beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van de beroeps- kindratio.

  • Tijdens de drie uur- regeling in afwijking van de kind - ratio.

  • Tijdens de schoolvakanties 

 

Extra aandachtspunt stamgroepen samenvoegen:

  • Wanneer er sprake is van opvang in een andere stamgroep dan de stamgroep waartoe het kind behoort, kan dit ook gevolgen hebben voor het gebruik van stamgroepsruimtes. De kans bestaat dan dat een kind gedurende de week in meer dan twee verschillende stamgroepsruimtes wordt opgevangen hierdoor kan opvang in een andere stamgroep ertoe leiden dat het kind te maken krijgt met meer dan drie vaste beroepskrachten en er dus ook wordt afgeweken van de maximale norm vaste beroepskrachten. 

 

Wenbeleid

Het wennen verloopt bij het ene kind makkelijker dan bij het andere. Ook bij ouders speelt het proces van loslaten een rol. Het verdient aanbeveling om enkele keren uit te trekken voor de gewenningsperiode en dit stapsgewijs op te bouwen.

 

Maaltijden

Kindercentrum Molukkertjes biedt in de ochtend een cracker of rijstwafel en beleg aan, als lunch een vers bereide warme maaltijd, na het slapen fruit of yoghurt en aan het eind van de middag nog een volkoren biscuit.

 

Allergieën

Kindercentrum Molukkertjes houdt rekening met allergieën en past hier de voeding op aan. Diëten of dergelijke zijn in samenspraak met de ouders.

 

Medewerkers

Binnen Kindercentrum Molukkertjes werken leidinggevende, beroepskrachten en beroepskrachten in opleiding. Kindercentrum Molukkertjes heeft gediplomeerde leidinggevende en beroepskrachten in dienst.

 

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Kindercentrum Molukkertjes heeft van iedere medewerker een verklaring omtrent gedrag. Alle beroepskrachten worden zorgvuldig gescreend.

 

Vervanging ziekte en vakantie

Kindercentrum Molukkertjes beschikt over vaste beroepskrachten en vaste invalskrachten. Kindercentrum Molukkertjes maakt zo weinig mogelijk gebruik van uitzendkrachten, zodat er altijd bekende beroepskrachten op de groep staan.

 

Veiligheid en wettelijke eisen

Kindercentrum Molukkertjes heeft voor elke vestiging een risico inventarisatie geschreven en voldoet aan de wettelijke eisen i.v.m. veiligheid en gezondheid.

 

Ontruimingsplan

Kindercentrum Molukkertjes heeft voor iedere vestiging een ontruimingsplan en oefent dit jaarlijks. Kindercentrum Molukkertjes beschikt over rookmelders, blusdekens, nooduitgangen en de bijbehorende noodverlichting.

 

BHV

Bij Kindercentrum Molukkertjes beschikt de leidinggevende over een BHV diploma samen met vier beroepskrachten 

 

Privacy kind

Kindercentrum Molukkertjes hanteert een privacyreglement waarin staat dat er geen persoonsgegevens aan derden wordt verstrekt.

 

Buitenruimte

Bij Kindercentrum Molukkertjes kunnen de kinderen niet zelf de buitenruimte verlaten.

 

Giftige stoffen

Bij Kindercentrum Molukkertjes worden alle giftige stoffen op voor kinderen onbereikbare plaatsen opgeborgen.

 

Ongevallen registratie

Kindercentrum Molukkertjes beschikt over een ongevallen registratie formulier, deze wordt ingevuld na elk incident door de beroepskracht. De leidinggevende wordt hier tevens van op de hoogte gesteld.

 

Materialen

Al het meubilair zoals bedjes zijn aangepast en op veilige plaatsen opgesteld.Het speelgoed is kindvriendelijk en mogelijke stopcontacten e.d. zijn op onbereikbare plaatsen opgeborgen.

 

Schade materialen

Bij schade aan materialen wordt het materiaal per direct verwijderd uit de ruimtes, tevens wordt er een schadeformulier ingevuld. Zodat de schade gerepareerd kan worden en geen verdere gevolgen kan hebben voor de kinderen.

 

Hygiëne

Kindercentrum Molukkertjes vraagt iedereen die binnenkomt schoenhoesjes bij de deur aan te doen. Daarnaast zijn er vaste richtlijnen voor het schoonmaken en wassen van beddengoed, speelgoed e.d.

 

Activiteiten

Kindercentrum Molukkertjes organiseert verschillende activiteiten en thema”s om aan te sluiten op de belevingswereld van het kind. Voor bepaalde buitenactiviteiten zal toestemming worden gevraagd van de ouders, er dient dan een formulier worden ondertekend.

 

Signalering

Kindercentrum Molukkertjes signaleert en rapporteert het welbevinden middels individuele rapporten, zorgen worden per direct besproken met de ouders.

 

Inschrijven

De ouder kan contact opnemen met de vestiging voor een rondleiding of dit via de website aanvragen. De afdeling planning en plaatsing neemt dan zo snel mogelijk contact op over een rondleiding of de mogelijkheid tot plaatsing.

 

Plaatsing

Tijdens het intakegesprek kan u als ouder uw voorkeuren opgeven, daarnaast is het belangrijk dat alle informatie rondom uw kind gemeld wordt..

 

Oudermomenten

De beroepskrachten geven iedere dag aan de ouders door wat de kinderen gegeten en gedronken hebben en welke activiteiten er gedaan zijn. De ouder kan tevens ten alle tijden een gesprek aanvragen met de leidinggevende. 2x per jaar heeft een ouder de mogelijkheid gebruik te maken van de 20 minuten gesprekken. Tijdens het gesprek wordt de ontwikkeling van uw kind besproken. Daarnaast organiseert Kindercentrum Molukkertjes regelmatig een borrel.

 

Nieuwsbrief

Ouders worden tevens maandelijks op de hoogte gehouden door middel van een nieuwsbrief die verzonden wordt.

 

Oudercommissie

De oudercommissie heeft als doel het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van de kinderen en de ouders met betrekking tot de opvang van kinderen. Dit betekent dat de oudercommissie meedenkt over onder andere het pedagogisch beleid, de risico-inventarisatie en andere plannen.

 

AMK (algemeen meldpunt kindermishandeling)

Het kan voorkomen dat er zorgen zijn om een kind, waarbij er vermoedens zijn van kindermishandeling. Zorgen omtrent de ontwikkeling of het gedrag van een kind bespreken wij altijd eerst met de ouders van het kind. Kindercentrum Molukkertjes gaat zeer zorgvuldig om met dergelijke situaties en handelt conform interne afspraken en een stappenplan. In het belang van het kind hebben de medewerkers van Kindercentrum Molukkertjes een meldingsplicht om vermoedens kenbaar te maken. Als er sprake is van ernstige vermoedens van kindermishandeling, kan contact worden opgenomen met het AMK. Dit staat voor algemeen meldpunt kindermishandeling. Het kan ook voorkomen dat een ouder zich zorgen maakt over de manier waarop een pedagogisch medewerker met zijn/haar kind of andere kinderen op de groep omgaat. Het is belangrijk dat deze zorgen worden besproken met de betrokkene en de leidinggevende van de locatie. Wij streven naar een open sfeer en een open houding om dergelijke zorgen of klachten te bespreken. Kindercentrum Molukkertjes heeft procedures waarin de stappen beschreven staan die bij (dergelijke) zorgen of vermoedens worden genomen. Deze procedures kunt u opvragen bij de leidinggevende. 

 

De klachtencommissie

Wij nemen klachten serieus. Een klacht wordt gezien als een signaal om onze dienstverlening te verbeteren en verder te optimaliseren. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u dit kenbaar maken aan Klachtenloket Kinderopvang. Klachtenloket Kinderopvang is een onafhankelijke en externe klachtencommissie. Kindercentrum Molukkertjes is aangesloten bij Klachtenloket Kinderopvang.

 

Betaling

Kindercentrum Molukkertjes factureert per maand voor de opvangperiode per de 15e van elke maand. 

 

Opzegtermijn

Kindercentrum Molukkertjes hanteert een opzegtermijn van 1 maand die ingaat op de 1ste van de maand na schriftelijke ontvangst van uw opzegging.

bottom of page